[[en]]General information[[nl]]algemene informatie

[[en]]Rolfing is an infinite field of exploration.[[nl]]Rolfing is een oneindig gebied van exploratie.

[[en]]Rolfing is a form of integrative somatic education and tissue manipulation that deals not just with the symptoms of distress, but with the whole person in relation to gravity and space.[[nl]]Rolfing SI is een vorm van holistische / integratieve somatische educatie en weefselmanipulatie die niet alleen de symptomen behandelt, maar de hele persoon in relatie tot zwaartekracht en ruimte.

[[en]]Compared to other systems of manual therapy the Rolfing perspective assumes, that if the whole body is not properly prepared to receive the effects of local manipulations, either the change will not be maintained or strain, will show up in other areas.[[nl]]In vergelijking met andere systemen van manuele therapie gaat het Rolfing-perspectief ervan uit dat, als het hele lichaam niet goed is voorbereid op het ontvangen van de effecten van lokale manipulaties, de verandering niet zal worden gehandhaafd of dat er spanning zal verschijnen in andere gebieden.

[[en]]Over the years Rolfing has evolved into a sophisticated and precise integrated system of neuro-myofascial manipulation and movement education.[[nl]]In de loop der jaren is Rolfing geëvolueerd tot een geavanceerd en nauwkeurig geïntegreerd systeem van neuro-myofasciale manipulatie en bewegingseducatie.

[[en]]Introduction[[nl]]Inleiding

[[en]]Welcome to Rolfing Amsterdam[[nl]]Welkom bij Rolfing Amsterdam

[[en]]Rolfing provides benefits on different levels.[[nl]]Rolfing biedt voordelen op verschillende niveaus.

[[en]]What is Rolfing?[[nl]]Wat is Rolfing?

[[en]]Rolfing, or Structural Integration (SI) is an holistic body therapy. It helps to re-establish elasticity and lubrication to sticky and viscous fascia tissue and to develop an upright posture. Rolfers support their clients in improving their posture and movement patterns.[[nl]]Rolfing of Structural Integration (SI) is een holistische lichaamstherapie. Het helpt om de elasticiteit en smering van kleverig en bindweefsel te herstellen en een rechtopstaande houding te ontwikkelen. In een reeks van tien sessies ondersteunt Rolfers hun cliënten bij het verbeteren van hun houding en bewegingspatronen.

[[en]]For whom is Rolfing?[[nl]]voor wie is rolfing?

[[en]]Rolfing is for everyone and for all ages. Till date, my youngest client was 5 months old, and my oldest client was 86 years old. Rolfing is for people who feel healthy or sick, for people close or far from their ideal body weight, for women, for men.[[nl]]Rolfing is voor iedereen en voor alle leeftijden. Mijn jongste cliënt was 5 maanden, en mijn oudste cliënt 86 jaar oud. Rolfing is voor gezonde en zieke, voor dikke en dunne mensen, en voor man en vrouw.

[[en]]How does a session work?[[nl]]

[[en]]Each session starts with a short conversation, while the first "intake session" always starts with an "intake interview", in which the person shares his or her individual needs and wishes. During the "intake session" is my wish to answer all of the issues that arise.[[nl]]Iedere sessie begint met een kort gesprek, de eerste “intake-sessie” begint altijd met een intakegesprek, waarin naast het elkaar leren kennen vooral de lichaamsgeschiedenis, de individuele behoeftes en wensen, en wat Rolfing hierin kan betekenen naar voren komen.

Services

Rolfing Amsterdam Services List

Service
[[en]]Scar tissue treatment[[nl]]Behandeling van littekenweefsel

Usually scars are ignored and stored in the subconscious or in the unconscious.

The scar treatment itself does not hurt, to the contrary, it creates often a pleasant experience.

With time, the tension will decrease and people will experience more sensitivity. As a result, the scar will be belonging more to the body.

You can read a more in dept explanation at this link.

Pricing

This is our Pricing

Services, perfectly suited for you and your body.

price
100,-
[[en]]Normal session[[nl]]Reguliere sessie
[[en]]For returning clients.[[nl]]Voor terugkerende clienten.
[[en]]80 minutes[[nl]]80 minuten
[[en]]Individual improvement[[nl]]persoonlijke groei en ontwikkeling
[[en]]Treat acute and chronic pain[[nl]]Behandel acute en chronische pijn
price
85,-
[[en]]Introduction Session[[nl]]Introductiesessie
[[en]]For new clients.[[nl]]Voor nieuwe clienten.
[[en]]80 minutes[[nl]]80 minuten
How Rolfing can benefit you
Intake conversation and treatment
price
40,-
[[en]]Children's Session[[nl]]Kinder sessie
[[en]]45 minutes[[nl]]45 minuten
45 minutes
Realignement of the spine
Treat acute and chronic pain
price
95,-
[[en]]Scar Tissue Session[[nl]]Littekenweefsel sessie
[[en]]80 minutes[[nl]]80 minuten
80 minutes
Rebalance the tissue around the scar
Increase tissue sensitivity
[[en]]Janco is member of[[nl]]Janco is lid van
Chanda Kochhar

Aim for the sky, but move slowly, enjoying every step along the way. It is all those little steps that make the journey complete.

[[en]]Relevant information about Rolfing[[nl]]Relevante informatie over Rolfing

[[en]]Are you curious to know more about Rolfing?[[nl]]Ben je benieuwd naar meer informatie over Rolfing?

[[en]]Rolfing does not only improve the body.[[nl]]Rolfing verbetert niet alleen het lichaam.

[[en]]Structural
Integration[[nl]]Structurele Integratie
[[en]]PERCEPTION[[nl]]perceptie
[[en]]improved awareness[[nl]]verbeterd bewustzijn
[[en]]Feeling better[[nl]]Beter voelen
Rolfing Amsterdam©
context

[[en]]History of Rolfing[[nl]]Geschiedenis van Rolfing

[[en]]Rolfing, also called Structural Integration is a form of integrative somatic education and tissue manipulation, developed in the 1950s by the biochemist Dr. Ida P. Rolf.[[nl]]Rolfing is een holistische lichaamstherapie, die door biochemicus Dr. Ida P. Rolfin de jaren 50 ontwikkelt werd en ook “Structurele Integratie” genoemd wordt.

[[en]]treatment[[nl]]behandeling

[[en]]Scar tissue treatment[[nl]]Behandeling van littekenweefsel

[[en]]Usually scars are ignored and stored in the subconscious or in the unconscious.[[nl]]Meestal worden littekens genegeerd en in het onder- of onbewuste opgeslagen.

[[en]]The scar treatment itself does not hurt, to the contrary, it creates often a pleasant experience.[[nl]]De litteken behandeling zelf hoort helemaal geen pijn te doen. Het wordt eerder als aangenaam waargenomen/ervaren.

With time, the tension will decrease and people will [[en]]experience more sensitivity. As a result, the scar will be belonging more to the body.[[nl]]Met de tijd zal de spanning afnemen en zal men meer sensibiliteit ervaren. Het litteken behoort hierdoor weer meer bij het lichaam.

[[en]]scar tissue treatment[[nl]]Behandeling van littekenweefsel
Rolfing
[[en]]today[[nl]]vandaag

[[en]]Development of Rolfing[[nl]]Ontwikkeling van Rolfing

[[en]]The art and the challenges of Rolfing lie in the formulistic protocol, which, like all formalistic protocols, also has its disadvantages.[[nl]]De kunst en het probleem van Rolfing SI ligt in het formulistische protocol, dat zo als alle formalistische protocollen ook zijn nadeel kent.

[[en]]Formalistic protocols start from the notion that an ideal body exist, or of a state that it is seen as the exemplification of normality.[[nl]]Formalistische protocollen gaan uit van het bestaan van een ideaal lichaam, of een toestand die wordt gezien als de vertoning van “normaal”.

What's Next

These are some of our Features

Hello stranger welcome we provide premium experiences

[[en]]Still Have Questions?[[nl]]Nog vragen?

[[en]]You can call me at any time today.[[nl]]U kunt mij altijd bereiken.

[[en]]Get In Touch[[nl]]Neem contact op

[[en]]You can write me at any time today.[[nl]]U kunt mij altijd iets schrijven.