[[en]]I work with the whole body using different methods; the holistic integration aspect comes in by working with each individual.[[nl]]Ik werk met het hele lichaam en gebruik hierbij diverse methoden, het holistisch integratieve aspect vind plaats door met elk individu te werken.

Janco Volk
Certified Advanced Rolfer ®

[[en]]What is Rolfing?[[nl]]Wat is Rolfing?

[[en]]The main aim of Rolfing is to re-establish the natural alignment of the human body.[[nl]]Rolfing doelt vooral op het terugbrengen van het lichaam in de eigen structurele balans. Het zorgt er voor dat men zich weer vrij kan bewegen, en efficiënter met de eigen energie kan omgaan.

[[en]]Rolfing, or Structural Integration is a holistic body therapy. It helps to re-establish elasticity and lubrication to sticky and viscous fascia tissue and to develop a more upright and adaptable posture.[[nl]]Rolfing, of Structural Integration, is holistisch lichaamswerk. Het helpt de vloeiende elasticiteit en beweeglijkheid van fascia te bevorderen of te herstellen en een betere waarneming, houding en bewustzijn van het lijf te hebben.

[[en]]In a series of several sessions, Rolfing supports their clients in improving their posture and movement patterns.[[nl]]In een serie van meerdere sessies helpt Rolfing de houding en bewegingspatronen te verbeteren van haar cliënten.

[[en]]The holistic and supportive view of Rolfing, together with its individual-centered approach enables a wide range of  applications.[[nl]]De holistische en ondersteunende opvatting van Rolfing en het centraal stellen van het individu maken een grote scala van toepassingen mogelijk.

[[en]]This ranges from prevention, better performance and pain therapy to a greater general well being and better perception of oneself and one's environment.[[nl]]Het kan gaan om preventie, beter presteren of pijn therapie, maar ook gericht zijn op meer bewustzijn en betere waarneming van welzijn.

[[en]]Welcome[[nl]]Welkom

[[en]]More information about Rolfing Amsterdam.[[nl]]Hier vindt u relevante informatie over Rolfing Amsterdam.

[[en]]Are you already familiar with Rolfing?[[nl]]Bent u al bekend met Rolfing?

[[en]]How does it work?[[nl]]Hoe werkt het?

[[en]]Rolfing is based on a number of principles and focuses on the individual needs of each client. Alongside the treatment of the fascia, attention is also paid to learning exercises and movements.[[nl]]Rolfing is gebaseerd op een aantal principes en richt zich op de individuele behoeften van elke klant. Naast de behandeling van de fascia wordt ook aandacht besteed aan oefeningen en bewegingen.

[[en]]Treatment[[nl]]Behandeling

[[en]]Each session starts with a short conversation, while the first intake session always starts with an intake interview. During the intake session it is my wish to answer all of the issues that arise.[[nl]]Iedere sessie begint met een kort gesprek, de eerste “intake-sessie” begint altijd met een intakegesprek, waarin naast het elkaar leren kennen vooral de lichaamsgeschiedenis, de individuele behoeftes en wensen, en wat Rolfing hierin kan betekenen naar voren komen.

[[en]]Contact[[nl]]Contact

[[en]]If you have questions or you would like to schedule an appointment, you can email me, call me or fill in the form in the contact page. Regardless of the preference, I always like to call you back.[[nl]]Als u vragen heeft of als u een afspraak wilt maken, kunt u mij een e-mail sturen, bellen of het formulier invullen op de contactpagina. Ongeacht de voorkeur zal ik u altijd terug bellen.

[[en]]About[[nl]]Over Rolfing

[[en]]For whom is Rolfing?[[nl]]Voor wie is Rolfing?

[[en]]The holistic and supportive view of Rolfing, and the the fact that the person is put a the center, enables a wide range of applications.[[nl]]De holistische en ondersteunende benadering van Rolfing en het feit dat de persoon centraal staat, maakt een breed scala van toepassingen mogelijk.

[[en]]For Whom[[nl]]For wie

[[en]]Rolfing is for everyone and for all ages.[[nl]]Rolfing is voor iedereen en voor alle leeftijden.

[[en]]Till date, I had clients with an age-span that goes from 5 months old to 86 years old. Rolfing is for people who feel healthy or sick. For people close or far from their ideal body weight. For women, for men. To be more specific it can address:[[nl]]Rolfing is voor iedereen en voor alle leeftijden. Mijn jongste cliënt was 5 maanden, en mijn oudste cliënt 86 jaar oud. Rolfing is voor gezonde en zieke, voor mensen die dicht of ver af staan van hun ideale lichaamsgewicht, en voor man en vrouw. Rolfing wordt vooral aanbevolen bij:

[[en]]General wellbeing[[nl]]algemeen welzijn

[[en]]more self-awareness, better breathing, greater flexibility, refined coordination.[[nl]]meer zelfbewustzijn, betere ademhaling, grotere flexibiliteit, betere coordinatie.

[[en]]Physical uncomfortabilities[[nl]]lichamelijk ergernissen

[[en]]chronic pain, acute pain, muscle disorder, postural issues, scar.[[nl]]chronische pijn, acute pijn, spieraandoeningen, houdingsproblemen, litteken.

[[en]]Emotional uncomfortabilities[[nl]]emotionele ergernissen

[[en]]stress, burnout, depression, PTSD, grief.[[nl]]stress, burnout, depressie, PTSS, rouw.

[[en]]Professionality[[nl]]professionaliteit

[[en]]Who is Janco Volk?[[nl]]Wie is Janco Volk?

"[[en]]In the beginning of 2011 I graduated from The European Rolfing Association in Munich, Germany.[[nl]]Begin 2011 heb ik de opleiding tot Certified-Rolfer™ voltooid aan de European Rolfing Association (ERA) in München.

[[en]]I became a Rolfing practitioner because I believe in the manual healing method and the holistic approach to the body.[[nl]]Ik ben Rolfing-therapeut geworden omdat ik overtuigd ben van de werking van deze manuele behandelmethode en de holistische benadering van het lichaam.

[[en]]I like the fact that it is not dogmatic, but orientated on the individual’s needs.[[nl]]Wat me zelf aanspreekt,is dat Rolfing niet dogmatisch is en zich richt op individuele behoeftes."

Services

These are our current Services

Hello stranger welcome we provide premium experiences

[[en]]Information[[nl]]Informatie

[[en]]Learn more about Rolfing[[nl]]Leer meer over Rolfing

[[en]]Dr. Ida P. Rolf[[nl]]Dr. Ida P. Rolf

[[en]]Since the 1950s, the method has spread and developed worldwide. Dr. Rolf started her research with an emphasis on structure. Over the years, she realized that the same attention has to be paid to the understanding of function, of exercise patterns, of the different energy systems of the body and of the effects of physical and emotional trauma on the body.[[nl]]De methode heeft zich sindsdien wereldwijd verspreid en verder ontwikkeld. Dr.Rolf begon haar onderzoek met het benadrukken van structuur. Over de jaren realiseerde de Faculteit, dat evenveel aandacht moet gaan naar het begrijpen van de functie, van beweegpatronen, de verschillende energiesystemen van het lichaam en naar de uitwerking van fysisch en emotioneel trauma op het lichaam.

[[eng]]Rolfing and emotions[[nl]]Rolfing en emoties

[[en]]At one time or another, we all have held our breath in a frightening situation or tensed up under stress. If this only happens occasionally, the body is less likely to hold on to a specific gesture.[[nl]]Iedereen heeft wel eens zijn adem ingehouden als hij in een enge situatie zit of voelt spanning door stress. Als dit af en toe gebeurt laat het lichaam de spanning weer los.

[[en]]The fascial-system[[nl]]Het fasciaal systeem

[[eng]]Muscles, nerves, bones and organs are in direct relation to each other through the fascia web. This is very important for all of the smooth movements in the body[[nl]]Spieren, zenuwen, botten en organen staan namelijk in directe relatie tot elkaar door het fascia-web. Dit is o. a. van groot belang voor soepele bewegingen in het lichaam.

[[en]]scar tissue[[nl]]litteken

[[en]]Rolfing as a scar tissue treatment[[nl]]Rolfing als littekenweefselbehandeling

[[en]]Usually scars are ignored and stored in the subconscious or in the unconscious.[[nl]]Meestal worden littekens genegeerd en in het onder- of onbewuste opgeslagen.

[[en]]The scar treatment itself does not hurt, to the contrary, it creates often a pleasant experience.[[nl]]De litteken behandeling zelf hoort helemaal geen pijn te doen. Het wordt eerder als aangenaam waargenomen/ervaren.

[[en]]With time, the tension will decrease and people will experience more sensitivity. As a result, the scar will be belonging more to the body.[[nl]]Met de tijd zal de spanning afnemen en zal men meer sensibiliteit ervaren. Het litteken behoort hierdoor weer meer bij het lichaam.

[[en]]A balanced scar tissue can benefit[[nl]]De voordelen van een gebalanceerd littekenweefsel
[[en]]motor system[[nl]]Motor systeem
[[en]]self-perception[[nl]]Zelfbeeld
[[en]]emotions[[nl]]Emoties

[[en]]Costs and Reimbursements[[nl]]Kosten en Vergoedingen

[[en]]If you have supplementary insurance, in most cases part of these costs can be reimbursed by your health insurance. VGZ cooperatie insurances seem to be the best choice.[[nl]]Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in de meeste gevallen een gedeelte van deze kosten van uw zorgververzekering terug krijgen. VGZ-cooperatie verzekeringen is de beste keuze.

[[en]]Click here for an overview of the reimbursements. The document is in dutch.[[nl]]Klik hier voor een overzicht van vergoedingen.

Testimonials

What People Say About Us

Alternative one

instalations

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan
tium doloremque laudantium.

services

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan
tium doloremque laudantium.

professionals

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan
tium doloremque laudantium.

equipment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan
tium doloremque laudantium.

packages

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan
tium doloremque laudantium.

guaranteed

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan
tium doloremque laudantium.

[[en]]Pricing[[nl]]Tarieven

[[en]]This is Rolfing Amsterdam Pricing[[nl]]Dit zijn de tarieven van Rolfing Amsterdam

[[en]]Rolfing sessions take the whole body into account.[[nl]]Rolfing sessies houden rekening met het hele lichaam.

100,-
[[en]]Normal session[[nl]]Reguliere sessie
[[en]]For returning clients.[[nl]]Voor terugkerende clienten.
[[en]]80 minutes[[nl]]80 minuten
[[en]]Individual improvement[[nl]]persoonlijke groei en ontwikkeling
[[en]]Treat acute and chronic pain[[nl]]Behandel acute en chronische pijn
85,-
[[en]]Introduction Session[[nl]]Introductiesessie
[[en]]For new clients.[[nl]]Voor nieuwe clienten.
[[en]]80 minutes[[nl]]80 minuten
How Rolfing can benefit you
Intake conversation and treatment
40,-
[[en]]Children's Session[[nl]]Kinder sessie
[[en]]45 minutes[[nl]]45 minuten
45 minutes
Realignement of the spine
Treat acute and chronic pain
Pricing

These is our Pricing

Hello stranger welcome we provide premium experiences

$
99
Facial Cleansing
Get a deep facial cleansing today.
Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusan.
Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusan.
Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusan.
$
99
Wedding Makeup
Get a professional makeup.
Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusan.
Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusan.
Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusan.
$
99
Hair Cut
Get a professional hair cut.
Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusan.
Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusan.
Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusan.

[[en]]Frequently Asked Questions[[nl]]Veelgestelde vragen

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Is Rolfing advisable during pregnancy?[[nl]]Is Rolfing aan te raden tijdens de zwangerschap?
A.

[[en]]Yes, I treat after the fifth month of pregnancy. Sessions are also good after pregnancy to get back in shape.[[nl]]Ja, ik behandel na de derde maand van de zwangerschap, dit om mezelf te beschermen. De sessies zijn ook goed na de zwangerschap om weer in vorm te komen.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Are there contraindications?[[nl]]Zijn er contra-indicaties?
A.

[[en]]If you feel ill, of course you should consult your general practitioner. Rolfing is not suitable for certain conditions, such as inflammations and tumors.[[nl]]Als u zich ziek voelt, moet u natuurlijk uw huisarts raadplegen. Rolfing is niet geschikt voor bepaalde aandoeningen, zoals ontstekingen en tumoren.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Does my insurance cover Rolfing sessions?[[nl]]Dekt mijn verzekering Rolfing-sessies?
A.

[[en]]Depending on the insurance company and the type of package you have. Around 50-75% are covered, and therefore reimbursed. If you call your insurance, they mostly don’t know Rolfing. They have to know that I work with VBAG (as beroepsorganisatie) and that I do have an agb-code.[[nl]]Afhankelijk van het verzekeringsbedrijf en het type pakket dat u heeft. Ongeveer 50-75% is gedekt en wordt daarom terugbetaald. Als u uw verzekering belt, kennen ze Rolfing meestal niet. Ze moeten weten dat ik met VBAG (als beroepsorganisatie) werk en dat ik een agb-code heb.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Does Rolfing make sense for children?[[nl]]Is Rolfing logisch voor kinderen?
A.

[[en]]Rolfing can also help young people with a variety of problems. Sessions for children are usually shorter and time in-between sessions are longer.[[nl]]Rolfing kan ook jongeren met verschillende problemen helpen. Sessies voor kinderen zijn meestal korter en de tijd tussen sessies is langer.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]How many sessions do I need?[[nl]]Hoeveel sessies heb ik nodig?
A.

[[en]]This depends on your personal goals. To release specific tensions at least temporarily, 1 to 3 sessions can suffice. However, if you want a lasting change in your overall wellbeing, the European Rolfing Association e.V. (ERA) recommends the classic 10-session series that Dr. Ida Rolf developed, in which each session builds upon the progress achieved in the previous one.[[nl]]Dit hangt af van uw persoonlijke doelen. Om specifieke spanningen minstens tijdelijk vrij te geven, kunnen 1 tot 3 sessies voldoende zijn. Maar als u een blijvende verandering in uw algemeen welzijn wilt, dan is de European Rolfing Association e.V. (ERA) beveelt de klassieke serie van 10 sessies aan die Dr. Ida Rolf heeft ontwikkeld, waarin elke sessie voortbouwt op de vooruitgang die in de vorige is geboekt.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Are the benefits of Rolfing sessions long-lasting?[[nl]]Zijn de voordelen van Rolfing-sessies langdurig?
A.

[[en]]If you ask individual clients about Rolfing, it depends, among other aspects, on how well they can engage with their own body and the changes. Apart from the manual work with the fascia, Rolfing is also about refining the client’s body awareness and replacing unhealthy movement patterns through healthier ones. The newly refined body awareness allows clients to quickly identify and correct returning old patterns, even after the series have been completed.[[nl]]Als je individuele klanten vraagt ​​naar Rolfing, hangt het er onder andere van af hoe goed ze zich met hun eigen lichaam en de veranderingen kunnen bezighouden. Afgezien van het handmatige werk met de fascia gaat Rolfing ook over het verfijnen van het lichaamsbewustzijn van de cliënt en het vervangen van ongezond bewegingspatronen door gezondere. Het nieuw ontwikkelde lichaamsbewustzijn stelt cliënten in staat om snel terugkerende oude patronen te identificeren en te corrigeren, zelfs nadat de serie is voltooid.

[[en]]Q.
[[nl]]V.
[[en]]What is special about Rolfing?[[nl]]Wat is er zo speciaal aan Rolfing?
A.

[[en]]Rolfing is holistic, process oriented body work. Dr. Ida Rolf called her work “Structural Integration” and developed a series of ten sessions that build upon one another systematically.The Rolfer always takes the entire body, as well as structural and functional relationships into account. During 10 sessions (10-session series) the entire fascia network of the body is addressed – with the goal of aligning it ideally in relation to gravity.Rolfing differs from other methods because it takes gravity and its importance for our wellbeing into account.Ida Rolf recognized early on that gravity plays an essential role as an organizing element for body structure, movement coordination, special perception, and even human expression. (About Rolfing, Rolfing and Fascia)[[nl]]Rolfing® is holistisch, procesgericht lichaamswerk. Dr. Ida Rolf noemde haar werk 'Structurele Integratie' en ontwikkelde een reeks van tien sessies die systematisch op elkaar voortbouwen. De Rolfer houdt altijd rekening met het hele lichaam, evenals structurele en functionele relaties. Gedurende 10 sessies (series van 10 sessies) wordt het hele fascia-netwerk van het lichaam aangesproken - met als doel het idealiter in relatie tot de zwaartekracht uit te lijnen. Golfen verschilt van andere methoden omdat het rekening houdt met de zwaartekracht en het belang ervan voor ons welzijn. Ida Rolf onderkende al vroeg dat zwaartekracht een essentiële rol speelt als organiserend element voor lichaamsbouw, bewegingscoördinatie, speciale waarneming en zelfs menselijke expressie.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]What happens during a Rolfing session?[[nl]]Wat gebeurt er tijdens een Rolfing-sessie?
A.

[[en]]Every session begins with a short observation phase. The Rolfer asks the client to stand, to breathe deeply, to walk a few steps, or to sit down, for example. Then the client lies on a padded table, similar to a massage table.The Rolfer delicately works on the fascia in a specific body area while applying precise pressure.The client supports the effect through active movements and thereby also learns new movement patterns. Old habits that have a lasting effect on wellbeing are thus slowly eliminated.[[nl]]Elke sessie begint met een korte observatiefase. De Rolfer vraagt ​​de cliënt om te staan, diep te ademen, een paar stappen te lopen of bijvoorbeeld te gaan zitten. Vervolgens ligt de cliënt op een gestoffeerde tafel, vergelijkbaar met een massagetafel. De Rolfer werkt subtiel aan de fascia in een specifiek lichaamsgebied terwijl hij nauwkeurige druk uitoefent. De cliënt ondersteunt het effect door actieve bewegingen en leert daardoor ook nieuwe bewegingspatronen. Oude gewoonten die een blijvend effect hebben op het welzijn worden zo langzaam geëlimineerd.

Testimonials

[[en]]What People Say About Rolfing Amsterdam[[nl]]Wat mensen zeggen over Rolfing Amsterdam

Julia
Client

Yesterday's session was amazing! My body feel so soft! Been sleeping like a princess and walking is a whole new experience ;)! I sense my legs and they feel fantastic! Keeping all your little tips in mind.

4/4 Stars
A.
Client

Nogmaals bedankt voor alles, je hebt echt de kwaliteit van mijn leven verbetert. Ben heel blij met je.

4/4 Stars
L.
Client

I am still very aware of my movements and posture, like a new sense of presence is awaking in me, such a precious journey.

4/4 Stars
Monique
Client

Ik vond de sessie gisteren verrassend aangenaam. Na de sessie en ook vanmorgen was de pijn in mijn knie beduidend minder scherp.

4/4 Stars
A.
Client

It feels great! I feel really good. I will contact you again for the next appointment.

4/4 Stars
M.
Client

Heel erg bedankt voor de sessie. Dit was de eerste keer in tijden dat ik op mijn linker schouder kon slapen en dat het geen verschrikkelijke pijn deed. Je bent een held! Tot maandag!

4/4 Stars
Eugeny
Client

Dear Janco,
Thank you very much for your help!You made me discover some very useful exercises that help me now in my everyday life.I do turn the leg a little bit inside while walking and feel better. Your hands are taking care and are warm.
Thank you and bless you! 

4/4 Stars
Adam
Client

Yes, my scars are still looking pretty good! 

4/4 Stars
Kevin
Client

Echt wat heerlijk om rechtop te kunnen lopen! En ik voel zoveel meer, en intuïtiever. Ik was net piano aan het spelen, en ik hoorde gewoon welke noten ik moest spelen. Normaal gaat dat niet zo snel. 

4/4 Stars
[[en]]Interesting videos[[nl]]Interessante video's
[[en]]Janco message[[nl]]janco boodschap

[[en]]From disease to ease[[nl]]Van ziekte naar gemak

[[en]]"I think there are many lenses through which you can look at a person, or at a body; for example holistic, integrative, structural and functional; or the liquid body and the biomechanical body. This complexity makes it a bit more difficult to understand things, but also more interesting, and to me it is actually the only way that makes sense.[[nl]]Er zijn vele manieren waarop je naar een persoon of een lichaam kan kijken. Holistisch, integraal, structureel en functioneel. Of als vloeistof massa of biochemisch of biomechanisch lichaam. Deze complexiteit maakt het wat moeilijk, maar ook interessant en voor mij is het ook de enige logische manier.

[[en]]Structural Integration work is physical, but can also be psychological (history in the tissue, feeling in the past, becoming aware of emotional tension, stiffness and stress, and holding of breath).[[nl]]Dat betekent dat het naast fysiek ook psychologisch werk is (de herinnering van het weefsel, gevoel van het verleden, bewustwording van emotionele spanning, stijfheid en stress en kortademigheid).

[[en]]Rolfing should feel good, relaxing, and releasing, and also have a wellness effect, next to reducing pain, and creating efficiency in a more integrated body.[[nl]] Rolfing zou vooral goed  aanvoelen, relaxed, en ontspannen. Een weldadig effect, dat naast pijnvermindering ook efficiëntie creëert in een geïntegreerd lichaam.

[[en]]The work should never feel painful, but sometimes can be on an edge."[[nl]]Het werk zou nooit pijn moeten doen, de grens voelen we samen aan."

JANCO VOLK/ ROLFING AMSTERDAM
[[en]]Articles[[nl]]Artikelen

[[en]]Science and Rolfing[[nl]]Wetenschap en Rolfing

[[en]]Are you interested into knowing more about Rolfing?[[nl]]Wilt u meer weten over Rolfing?