Faq

[[en]]Find answers for your questions[[Vind antwoorden op je vragen]]

[[en]]Frequently Asked Questions[[nl]]Veelgestelde vragen

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Is Rolfing advisable during pregnancy?[[nl]]Is Rolfing aan te raden tijdens de zwangerschap?
A.

[[en]]Yes, I treat after the fifth month of pregnancy. Sessions are also good after pregnancy to get back in shape.[[nl]]Ja, ik behandel na de derde maand van de zwangerschap, dit om mezelf te beschermen. De sessies zijn ook goed na de zwangerschap om weer in vorm te komen.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Are there contraindications?[[nl]]Zijn er contra-indicaties?
A.

[[en]]If you feel ill, of course you should consult your general practitioner. Rolfing is not suitable for certain conditions, such as inflammations and tumors.[[nl]]Als u zich ziek voelt, moet u natuurlijk uw huisarts raadplegen. Rolfing is niet geschikt voor bepaalde aandoeningen, zoals ontstekingen en tumoren.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Does my insurance cover Rolfing sessions?[[nl]]Dekt mijn verzekering Rolfing-sessies?
A.

[[en]]Depending on the insurance company and the type of package you have. Around 50-75% are covered, and therefore reimbursed. If you call your insurance, they mostly don’t know Rolfing. They have to know that I work with VBAG (as beroepsorganisatie) and that I do have an agb-code.[[nl]]Afhankelijk van het verzekeringsbedrijf en het type pakket dat u heeft. Ongeveer 50-75% is gedekt en wordt daarom terugbetaald. Als u uw verzekering belt, kennen ze Rolfing meestal niet. Ze moeten weten dat ik met VBAG (als beroepsorganisatie) werk en dat ik een agb-code heb.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Does Rolfing make sense for children?[[nl]]Is Rolfing logisch voor kinderen?
A.

[[en]]Rolfing can also help young people with a variety of problems. Sessions for children are usually shorter and time in-between sessions are longer.[[nl]]Rolfing kan ook jongeren met verschillende problemen helpen. Sessies voor kinderen zijn meestal korter en de tijd tussen sessies is langer.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]How many sessions do I need?[[nl]]Hoeveel sessies heb ik nodig?
A.

[[en]]This depends on your personal goals. To release specific tensions at least temporarily, 1 to 3 sessions can suffice. However, if you want a lasting change in your overall wellbeing, the European Rolfing Association e.V. (ERA) recommends the classic 10-session series that Dr. Ida Rolf developed, in which each session builds upon the progress achieved in the previous one.[[nl]]Dit hangt af van uw persoonlijke doelen. Om specifieke spanningen minstens tijdelijk vrij te geven, kunnen 1 tot 3 sessies voldoende zijn. Maar als u een blijvende verandering in uw algemeen welzijn wilt, dan is de European Rolfing Association e.V. (ERA) beveelt de klassieke serie van 10 sessies aan die Dr. Ida Rolf heeft ontwikkeld, waarin elke sessie voortbouwt op de vooruitgang die in de vorige is geboekt.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]Are the benefits of Rolfing sessions long-lasting?[[nl]]Zijn de voordelen van Rolfing-sessies langdurig?
A.

[[en]]If you ask individual clients about Rolfing, it depends, among other aspects, on how well they can engage with their own body and the changes. Apart from the manual work with the fascia, Rolfing is also about refining the client’s body awareness and replacing unhealthy movement patterns through healthier ones. The newly refined body awareness allows clients to quickly identify and correct returning old patterns, even after the series have been completed.[[nl]]Als je individuele klanten vraagt ​​naar Rolfing, hangt het er onder andere van af hoe goed ze zich met hun eigen lichaam en de veranderingen kunnen bezighouden. Afgezien van het handmatige werk met de fascia gaat Rolfing ook over het verfijnen van het lichaamsbewustzijn van de cliënt en het vervangen van ongezond bewegingspatronen door gezondere. Het nieuw ontwikkelde lichaamsbewustzijn stelt cliënten in staat om snel terugkerende oude patronen te identificeren en te corrigeren, zelfs nadat de serie is voltooid.

[[en]]Q.
[[nl]]V.
[[en]]What is special about Rolfing?[[nl]]Wat is er zo speciaal aan Rolfing?
A.

[[en]]Rolfing is holistic, process oriented body work. Dr. Ida Rolf called her work “Structural Integration” and developed a series of ten sessions that build upon one another systematically.The Rolfer always takes the entire body, as well as structural and functional relationships into account. During 10 sessions (10-session series) the entire fascia network of the body is addressed – with the goal of aligning it ideally in relation to gravity.Rolfing differs from other methods because it takes gravity and its importance for our wellbeing into account.Ida Rolf recognized early on that gravity plays an essential role as an organizing element for body structure, movement coordination, special perception, and even human expression. (About Rolfing, Rolfing and Fascia)[[nl]]Rolfing® is holistisch, procesgericht lichaamswerk. Dr. Ida Rolf noemde haar werk 'Structurele Integratie' en ontwikkelde een reeks van tien sessies die systematisch op elkaar voortbouwen. De Rolfer houdt altijd rekening met het hele lichaam, evenals structurele en functionele relaties. Gedurende 10 sessies (series van 10 sessies) wordt het hele fascia-netwerk van het lichaam aangesproken - met als doel het idealiter in relatie tot de zwaartekracht uit te lijnen. Golfen verschilt van andere methoden omdat het rekening houdt met de zwaartekracht en het belang ervan voor ons welzijn. Ida Rolf onderkende al vroeg dat zwaartekracht een essentiële rol speelt als organiserend element voor lichaamsbouw, bewegingscoördinatie, speciale waarneming en zelfs menselijke expressie.

[[en]]Q.[[nl]]V.
[[en]]What happens during a Rolfing session?[[nl]]Wat gebeurt er tijdens een Rolfing-sessie?
A.

[[en]]Every session begins with a short observation phase. The Rolfer asks the client to stand, to breathe deeply, to walk a few steps, or to sit down, for example. Then the client lies on a padded table, similar to a massage table.The Rolfer delicately works on the fascia in a specific body area while applying precise pressure.The client supports the effect through active movements and thereby also learns new movement patterns. Old habits that have a lasting effect on wellbeing are thus slowly eliminated.[[nl]]Elke sessie begint met een korte observatiefase. De Rolfer vraagt ​​de cliënt om te staan, diep te ademen, een paar stappen te lopen of bijvoorbeeld te gaan zitten. Vervolgens ligt de cliënt op een gestoffeerde tafel, vergelijkbaar met een massagetafel. De Rolfer werkt subtiel aan de fascia in een specifiek lichaamsgebied terwijl hij nauwkeurige druk uitoefent. De cliënt ondersteunt het effect door actieve bewegingen en leert daardoor ook nieuwe bewegingspatronen. Oude gewoonten die een blijvend effect hebben op het welzijn worden zo langzaam geëlimineerd.

What's Next

These are some of our Features

Hello stranger welcome we provide premium experiences

[[en]]Still Have Questions?[[nl]]Nog vragen?

[[en]]You can call me at any time today.[[nl]]U kunt mij altijd bereiken.

[[en]]Get In Touch[[nl]]Neem contact op

[[en]]You can write me at any time today.[[nl]]U kunt mij altijd iets schrijven.