[[en]]What is science?[[nl]]Wat is wetenschap?

[[en]]The Wikipedia definition of science is “a coherent system of statements, theories and methods, which undergoes strict checks on validity, making entitlement to objective, above-personal validity”.[[nl]]Wetenschap betekent volgens Wikipedia een samenhangend systeem van uitspraken, theorieën en methodes, dat strenge controles op geldigheid ondergaat, waardoor aanspraak op objectieve, bovenpersoonlijke geldigheid gemaakt wordt.

[[en]]The Wikipedia definition of science is “a coherent system of statements, theories and methods, which undergoes strict checks on validity, making entitlement to objective, above-personal validity”. [[nl]]Wetenschap betekent volgens Wikipedia een samenhangend systeem van uitspraken, theorieën en methodes, dat strenge controles op geldigheid ondergaat, waardoor aanspraak op objectieve, bovenpersoonlijke geldigheid gemaakt wordt.

[[en]]However, this represents a misunderstanding, and can be seen as the blind spot of science.[[nl]]Dit is echter een groot misverstand, of de blinde vlek van wetenschap.

[[en]]To clarify this, I would like to give two fine scientists the opportunity to speak with their own words.[[nl]]Om dit te verduidelijken wil ik graag twee fijne wetenschappers zelf het woord geven.

[[en]]“Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, in the last analysis, we ourselves are part of nature and therefore part of the mystery that we are trying to solve.” Max Planck, in his book ‘Where Is Science Going?’[[nl]]"De wetenschap kan het ultieme mysterie van de natuur niet oplossen. En dat komt omdat we uiteindelijk zelf deel uitmaken van de natuur en daarom deel uitmaken van het mysterie dat we proberen op te lossen." Max Planck, in zijn boek 'Where Is Science Going?'
http://www.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2014/01/Max_Planck_1858-1947.jpg
Max Planck
[[en]]"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts." Sign hanging in Einstein's office at Princeton.[[nl]]“Niet op alles dat telt, kun je op rekenen en niet alles dat berekend kan worden, telt.” Albert Einstein

Albert Einstein

[[en]]When understood and agreed with this point of view, science can still be considered as a wonderful discipline to do research, discover, learn, understand, develop, get knowledge, but it’s not a discipline of truth, nor an institute for objective value.[[nl]]Wanneer dit wordt begrepen en met dit gezichtspunt wordt aanvaard, kan wetenschap nog steeds worden beschouwd als een prachtige discipline om onderzoek te doen, te ontdekken, te leren, te begrijpen, te ontwikkelen, kennis te vergaren, maar het is geen discipline van de waarheid, noch een instituut voor objectieve waarde.

[[en]]Maybe the more modern “complexity science” approach is tuning in this misunderstanding of old science. Old is looking for closed systems, isolated-truth, behaviour or whatever and has an eye on making things the same.[[nl]]Misschien is de modernere benadering van "complexiteitswetenschap" het afstemmen van dit misverstand van de oude wetenschap. De oude wetenschap is op zoek naar gesloten systemen, geïsoleerde waarheid, gedrag of wat dan ook en heeft het oog op dingen hetzelfde maken.

[[en]]New “complexity science” is studying systems, society, internet, biology and whatever else is in relation, in integrated situations, adapting to their context. [[nl]]Nieuwe "complexiteitswetenschap" bestudeert systemen, de maatschappij, internet, biologie, wat dan ook, in relatie tot, in geïntegreerde situaties, zich aanpassend aan hun context. En kijkt meer naar dynamiek en hopelijk naar verschillen.

[[en]]“Small changes of one parameter can trigger a large systemic effect.”[[nl]]"Kleine veranderingen van één parameter kunnen een groot systemisch effect teweegbrengen."

Complexity Science Short Film

...

Latest Posts