[[en]]What is Rolfing?[[nl]]Wat is Rolfing?

[[en]]Rolfing, or Structural Integration (SI) is an holistic body therapy. It helps to re-establish elasticity and lubrication to sticky and viscous fascia tissue and to develop an upright posture. In a classical series of ten sessions, or a couple of individually taylored sessions, Rolfers support their clients in improving their posture and movement patterns.[[nl]]Rolfing, van Structurele Integratie (SI) is een holistische lichaamstherapie. Het helpt bij het herstellen van de elasticiteit en de smering van kleverig fascieweefsel en bij het ontwikkelen van een rechtopstaande houding. In een klassikale serie van tien sessies, of een paar individuele op maat gemaakte sessies, ondersteunen Rolfers hun cliënten bij het verbeteren van hun houding en bewegingspatronen.

[[en]]Rolfing, or Structural Integration (SI) is an holistic body therapy. It helps to re-establish elasticity and lubrication to sticky and viscous fascia tissue and to develop an upright posture. In a classical series of ten sessions, or a couple of individually taylored sessions, Rolfers support their clients in improving their posture and movement patterns.[[nl]]Rolfing, van Structurele Integratie (SI) is een holistische lichaamstherapie. Het helpt bij het herstellen van de elasticiteit en de smering van kleverig fascieweefsel en bij het ontwikkelen van een rechtopstaande houding. In een klassikale serie van tien sessies, of een paar individuele op maat gemaakte sessies, ondersteunen Rolfers hun cliënten bij het verbeteren van hun houding en bewegingspatronen.

[[en]]The holistic and supportive view of Rolfing, together with its holistic human-centered approach enables a wide range of Rolfing applications. This ranges from prevention, better performance and pain therapy to a greater general wellbeing and better perception of one's environment.[[nl]]De holistische en ondersteunende kijk op Rolfing, in combinatie met de holistische mensgerichte benadering maakt een breed scala aan Rolfing toepassingen mogelijk. Dit varieert van preventie, betere prestaties en pijntherapie tot een groter algemeen welzijn en een betere perceptie van de omgeving.

[[en]]Over the years Rolfing has evolved into a sophisticated and precise integrated system of neuro-myofascial manipulation and movement education.[[nl]]In de loop der jaren heeft Rolfing zich ontwikkeld tot een geavanceerd en nauwkeurig geïntegreerd systeem van neuro-myofasciale manipulatie en bewegingseducatie.

[[en]]The Rolfing logo can be seen as an example of the typical postural and structural changes for which Rolfing is known or it can be seen as an example of somatic idealism common to many other systems of manual therapy. As an example of somatic idealism, the logo illustrates a body organized around the line of gravity. However, the belief that the weight centers of the human body can be organized around the line of gravity is problematic. It presupposes that the body is equally dense throughout. Clearly, however, the human body is not organized in gravity the way stack of blocks is or other non living material structures are, and it does not manifest the same density throughout the way a stack of blocks does. Thus, using the line of gravity as a way to evaluate how well or poorly a body relates to gravity is limited.[[nl]]Het Rolfing logo kan gezien worden als een voorbeeld van de typische houdings- en structurele veranderingen waarvoor Rolfing bekend is. Of het kan gezien worden als een voorbeeld van somatisch idealisme dat veel andere systemen van manuele therapie gemeen hebben. Als voorbeeld van somatisch idealisme, illustreert het logo een lichaam georganiseerd rond de lijn van de zwaartekracht. Echter, de overtuiging dat het gewicht centraal van het menselijk lichaam kan worden georganiseerd rond de lijn van de zwaartekracht is problematisch. Het veronderstelt dat het lichaam overal even zwaar is. Het is echter duidelijk dat het menselijk lichaam niet georganiseerd is in de zwaartekracht zoals een stapel blokken of andere niet-levende materiële structuren zijn. En het manifesteert niet in dezelfde dichtheid op de manier waarop een stapel blokken dat doet. Dus, met behulp van de lijn van de zwaartekracht als een manier om te evalueren hoe goed of slecht een lichaam zich verhoudt tot de zwaartekracht, is beperkt.

[[en]]Instead of the gravity line you also could look or ask for balance and orientation of a person.[[nl]]In plaats van de zwaartekracht lijn zou je ook kunnen zoeken of vragen om evenwicht en oriëntatie van een persoon.

[[en]]The other related drawback common to formulistic protocols is that they are sometimes incapable of attending to what is unique in each person. As a result, they are incapable of sequencing treatment strategies in the order required by each person's unique needs.[[nl]]Het andere gerelateerde nadeel van formulering protocollen is dat ze soms niet in staat zijn om aandacht te besteden aan wat uniek is in elke persoon. Als gevolg daarvan zijn ze niet in staat om behandelingsstrategieën in de volgorde van de unieke behoeften van elke persoon te volgen.

[[en]]Dr. Rolf understood the second drawback and did not always follow her own recipe. But she was less clear about somatic idealism and tended to use her idea of the ideal body as a standard against which to evaluate clients' bodies and the success of her work.[[nl]]Dr. Rolf begreep het tweede nadeel en volgde niet altijd haar eigen recept. Maar het was minder duidelijk over somatisch idealisme en gebruikte haar idee van het ideale lichaam als maatstaf, voor de beoordeling van het lichaam van de cliënt en het succes van haar werk.

...

Latest Posts