[[en]]Treatment[[nl]]Behandeling

[[en]]Each session starts with a short conversation, while the first "intake session" always starts with an intake interview, in which in addition to getting to know information about one's body history, the person shares his or her individual needs and wishes, and learns about what Rolfing can mean in this.[[nl]]Iedere sessie begint met een kort gesprek, de eerste “intake-sessie” begint altijd met een intakegesprek, waarin naast het elkaar leren kennen vooral de lichaamsgeschiedenis, de individuele behoeftes en wensen, en wat Rolfing hierin kan betekenen naar voren komen.

[[en]]Each session starts with a short conversation, while the first "intake session" always starts with an intake interview, in which in addition to getting to know information about one's body history, the person shares his or her individual needs and wishes, and learns about what Rolfing can mean in this. During the “intake session” is my wish to answer all of the issues that arise.[[nl]]Iedere sessie begint met een kort gesprek, de eerste “intake-sessie” begint altijd met een intakegesprek, waarin naast het elkaar leren kennen vooral de lichaamsgeschiedenis, de individuele behoeftes en wensen, en wat Rolfing hierin kan betekenen naar voren komen. Ik wil proberen op alle vraagstukken die opkomen een antwoord te geven.

[[en]]After that, each session starts with a Body-Reading, in which I look at the body and its mutual relationships. At this point, I sometimes ask for simple movements, like for example, walking.[[nl]]Daarna begint iedere sessie met een Body-Reading waarbij ik kijk naar het lichaam en de onderlinge relaties ervan. Waarbij ik soms om simpele bewegingen vraag, zoals bijvoorbeeld lopen.

[[en]]Subsequently, if necessary, we do other exercises while sitting, lying or standing, or we start immediately with the manual treatment on the table.[[nl]]Vervolgens worden eventueel zittend, liggend of staand, andere oefeningen gedaan of beginnen we meteen daarna met de manuele behandeling op tafel.

[[en]]The quality of the touch is very focused and can go from very light to deep and intense, but should never become painful.[[nl]]De kwaliteit van de aanraking is zeer gericht en kan van zeer licht tot diep en zeer intensief gaan, maar hoort nooit pijnlijk te zijn.

[[en]]A large part of the treatment is for deep relaxation, but also perception and awareness. The old patterns are not immediately replaced, but other possibilities for movement and body use can be observed and integrated step by step.[[nl]]Tijdens de behandeling is een groot deel voor diepe ontspanning, maar ook waarneming en bewustwording. Oude patronen worden niet meteen vervangen, maar andere mogelijkheden van bewegen en lichaamsgebruik kunnen waargenomen, en stap voor stap geïntegreerd worden.

[[en]]At the end of each session the integration (centering, landing) of the client is central. Usually, already after the first session, another body perception can be observed.[[nl]]Aan het eind van iedere sessie staat de integratie van de cliënt centraal. Meestal is al na de eerste sessie een andere lichaamswaarneming te constateren.

[[en]]A treatment lasts about 80 min.[[nl]]Een behandeling duurt circa 80 min.

[[en]]The periods between the sessions is typically between 1 and 3 weeks, depending on the time needed to process the previous session. In my opinion, with a distance of more than 3 weeks, the functioning of the process is interrupted. We would be speaking then of separate sessions, which is also possible.[[nl]]De periodes tussen de sessies is het beste tussen 1 en 3 weken, afhankelijk van de benodigde tijd om de vorige sessie te verwerken. Bij een afstand van meer dan 3 weken wordt naar mijn mening de werking van het process onderbroken; wij hebben het dan over losse sessies, wat ook mogelijk is.

[[en]]The payment of the sessions can be in cash, but in general I send an invoice, which is paid afterwards.[[nl]]De betaling van de sessies kan contant, maar over het algemeen stuur ik een factuur, die achteraf wordt betaald.

[[en]]Costs and Reimbursements[[nl]]Kosten en Vergoedingen

[[en]]If you have supplementary insurance, in most cases part of these costs can be reimbursed by your health insurer.[[nl]]Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in de meeste gevallen een gedeelte van deze kosten terug krijgen van uw zorgververzekeraar.

[[en]]Click here for an overview of the reimbursements for 2020. The page is in dutch.[[nl]]Klik hier voor een overzicht van vergoedingen voor 2020.


...

Latest Posts