[[en]]Structural Integration[[nl]]Structurele Integratie

[[en]]Rolfing is a modern form of body therapy, which can be very effective, profound and persistent. The method is also called Structural Integration.[[nl]]Rolfing is een moderne vorm van lichaamstherapie die heel effectief, diepgaand en aanhoudend kan zijn.

[[en]]Rolfing is a continual developing method of body therapy, which can be very effective, profound and persistent. The method is also called Structural Integration.[[nl]]Rolfing is een moderne vorm van lichaamstherapie, die heel effectief, diepgaand en aanhoudend kan zijn.

[[en]]Here we look at the reasons why it also has this denomination.[[nl]]De methode wordt ook structurele integratie genoemd, en daar wil ik even op ingaan.

[[en]]Structural Integration means that it concerns the structures (skin, bones, muscles, fasciae, nerves, arteries and organs).[[nl]]Het draait dus om de structuren (huid, botten, spieren, fasciae, zenuwen, arteries en organen).

[[en]]“Structural” comes from “Struk-tur”, a word that defines different elements in a system that are interrelated and that are able to create patterns.[[nl]]Het woord structuur is afkomstig van Struk-tur, dat wil zeggen verschillende elementen in een systeem die samenhangen en patronen vormen.

OSX:private:var:folders:yz:7n2jzf2d7w913jh50kvgl2d00000gn:T:TemporaryItems:images.jpg

[[en]]The proper functioning and collaboration of these structures (or systems) represents therefore the largest part of the manual treatment, which has various forms of contact. It can be from very light to very intense, and it can reach a level of intensity at the edge of the pain threshold, without never really starting to hurt.[[nl]]Het goed functioneren en samenwerken van deze structuren/systemen is dan ook het grootste onderdeel van de manuele behandeling die diverse vormen van aanraking kent; van zeer licht tot intenser en aan het randje van de pijngrens, maar nooit echt pijn hoort te doen.

[[en]]The focus of the treatment is mainly on the manipulation of "neuro-myofascial-lines” or “better-net”.[[nl]]De focus van de behandeling is vooral de manipulatie van “neuro-myofasciale lijnen” oftewel “beter net”.

OSX:private:var:folders:yz:7n2jzf2d7w913jh50kvgl2d00000gn:T:TemporaryItems:images.jpg

[[en]]Until here, we have examined elements in the so called Paradigm 1, that looks at the "organism Body", as a unit (anatomy, physiology).[[nl]]Tot hier zijn wij in Paradigm 1, het “organisme Lichaam”, als eenheid.

OSX:Users:jancovolk:Desktop:website2018:Fasziennetz_Rolfing.jpg

[[en]]The treatment is focused on tone, rhythm, fluidity, tension, balance and quality of tissues, and "neuro-myofascial lines". It also focuses on segments of each other.[[nl]]De behandeling richt zich inderdaad op tonus, rythmes, fluidity, spanning, balans en kwaliteit van weefsels, en “neuro-myofasciale lijnen” als ook op verhoudingen van segmenten onderling.

[[en]]That sounds very scientific, but it is simply indicating the intertwining of the fascial system with the nervous system, the circulation system and the muscular system. This, in turn, is connected to the musko-skeletal system.[[nl]]Dat klinkt heel wetenschappelijk, maar het gaat simpelweg om de verwevenheid van het fasciale systeem met het zenuwstelsel, circulatiesysteem en het spiersysteem, wat dan weer met het musko-skeletal systeem verbonden is.

[[en]]Perhaps it sounds a bit complex, but the separate view at these structures is very limited and not useful to understand manual treatment or physical functioning.[[nl]]Misschien een beetje complex, maar het apart bekijken van deze structuren is ook weer erg beperkt en weinig zinvol voor manuele behandeling of het lichamelijk functioneren.  

[[en]]The structural only exists in connection with the functional, so simple movements and breaths during the treatment are also of great importance.[[nl]]Het structurele bestaat alleen in samenhang met het functionele, dus zijn simpele bewegingen en ademhalingen tijdens de behandeling ook van groot belang.

[[en]]The integration of the structures is about Paradigm 1 “Body as organism” and Paradigm 2 "Open System as organism".[[nl]]Het integreren van de structuren gaat over Paradigme 1 (organisme lichaam) en Paradigme 2 “organisme open systeem”.

[[en]]Paradigm 1 and Paradigm 2  can also be seen respectively, as “Somanaut” and as “Astronaut” (ref. Gil Hedley).[[nl]]Paradigme 1 kan ook als "Somanaut" (Gil Hedley) en Paradigme 2 als "Astronaut" gezien worden.

OSX:private:var:folders:yz:7n2jzf2d7w913jh50kvgl2d00000gn:T:TemporaryItems:images.png

[[en]]We can say that structures are integrated, mutually and in relation to the whole "Body as organism", but also “Open System as organism” in relation to the world and the environment (such as gravity, social relations and nature).[[nl]]Dit wil zeggen, structuren worden geïntegreerd, onderling en in relatie tot het geheel “organisme Lichaam”, maar ook (paradigme2)  in verhouding tot de wereld en de omgeving ( zwaartekracht, sociale relaties, natuur).

[[en]]"In-te-gra-tion" comes from “becoming part of a group", and also, "making a unit possible" or "perfecting it". It becomes clear that it concerns the body, its structure and it's posture, but also the body, as the person, in relation to perception, emotions, breath and other psychobiological aspects that can play a role.[[nl]]"In-te-g-ra-ti-on" afkomstig van "deel uitmaken van een groep", en ook, ''mogelijk maken van" of "volmaken van een eenheid". Het wordt dus duidelijk dat het om het lichaam, structuur en houding, maar ook om het lichaam (de persoon) in relatie totwaarnemingemoties, ademhalingpsychobiologische; en  aspecten een rol kunnen spelen.


OSX:Users:jancovolk:Desktop:download.jpg

[[en]]These aspects can connect the body and its behavior with world-views, thoughts patterns, belief systems and cultural background.[[nl]]Deze aspecten kunnen het lichaam en gedrag verbinden met je wereldbeeld, denkpatronen, geloofsysteem, culturele achtergrond.

      

OSX:Users:jancovolk:Desktop:images-3.jpg

[[en]]The Rolfing logo can be seen as an example of the typical postural and structural changes for which Rolfing is known or it can be seen as an example of somatic idealism common to many other systems of manual therapy. As an example of somatic idealism, the logo illustrates a body organized around "the line of gravity". However, the belief that the weight centers of the human body can be organized around the line of gravity is problematic. It presupposes that the body is equally dense throughout. Clearly, however, the human body is not organized in gravity the way stack of blocks is or other non-living material structures are, and it does not manifest the same density throughout the way a stack of blocks does. Thus, using the line of gravity as a way to evaluate how well or poorly a body relates to gravity is limited.[[nl]]Het Rolfing logo kan worden gezien als een voorbeeld van de typische houdings-en structurele veranderingen waar Rolfing bekend om is. Of het kan worden gezien als een voorbeeld van somatische idealisme bij veel andere systemen van manuele therapie. Het somatische idealisme is te zien in het logo. U ziet een lichaam gepositioneerd rond de lijn van de zwaartekracht. Echter, het geloof dat het gewicht van de centra van het menselijk lichaam kan worden georganiseerd rond de lijn van de zwaartekracht is problematisch. Het veronderstelt dat het lichaam overal even zwaar is. Echter, het menselijk lichaam heeft niet dezelfde zwaartekracht als een stapel van blokken. Het manifest niet op dezelfde dichtheid gedurende de manier waarop een stapel blokken. Dus, de regel van de zwaartekracht is een manier om te beoordelen hoe goed of slecht een lichaam betrekking heeft op de zwaartekracht.

[[en]]Instead of the gravity line you also could look or ask for balance and orientation of a person.[[nl]]In plaats van de zwaartekracht lijn kun je het ook als balans en de oriëntatie van een persoon zien.

[[en]]The other related drawback common to formalistic protocols is that they are sometimes incapable of attending to what is unique in each person. As a result, they are incapable of sequencing treatment strategies in the order required by each person's "unique needs".[[nl]]De andere verwante nadeel gemeen formalistische protocollen is dat ze soms niet in staat tot het bijwonen van het unieke in ieder mens. Als gevolg, ze zijn niet in staat de sequencing behandeling strategieën in de gewenste volgorde door elke persoon unieke behoeften.

[[en]]Dr. Rolf understood the second drawback and did not always follow her own recipe. But she was less clear about somatic idealism and tended to use her idea of the ideal body as a standard against which to evaluate clients' bodies and the success of her work.[[nl]]Dr. Rolf begreep het tweede nadeel en niet altijd volgens haar eigen recept. Maar ze was minder duidelijk over somatische idealisme en de neiging om haar idee van het ideale lichaam als een standaard voor te evalueren klanten organen en het succes van haar werk.


...

Latest Posts