[[en]Individual experience 10 sessions[[nl]]Persoonlijke ervaring 10 sessies

[[en]]First session[[nl]]Eerste session

[[en]]1. Mapping out the body[[nl]]1. Het lichaam in kaart brengen

[[en]]The touch of the therapist served as a tool to create a map of my body, during the first session by being treated, I felt a deeper awareness of various layers inside of my body. The superficial awareness was already there, but certain tissues felt more integrated and part of the map after the first session. In addition to creating a map inside of the body, I also started to create a map outside of the body. Spatial awareness of where my body was organizing itself inside the space outside of the body and transformed into a more 3 dimensional image of various movement possibilities inside of that space. But also the interplay between the inside/outside organization and outside/inside organization. This has been by far the biggest tool I have received. What and where is the space inside of my body and what and where is my body inside of the space. The sessions really brought home this point.[[nl]]De aanraking van de therapeut diende als hulpmiddel om mijn lichaam in kaart te brengen. Tijdens de behandeling in de eerste sessie voelde ik een dieper bewustzijn van verschillende lagen in mijn lichaam. Het oppervlakkige bewustzijn was er al, maar bepaalde weefsels voelden meer geïntegreerd en deel van mijn ‘body-map’ na de eerste sessie. Naast het creëren van een kaart binnen het lichaam, begon ik ook een kaart buiten het lichaam te creëren. Het ruimtelijk bewustzijn van waar mijn lichaam zich organiseerde in de ruimte als ook buiten het lichaam,  veranderde zich in een meer 3 dimensionaal beeld van verschillende bewegingsmogelijkheden binnen deze ruimte. Maar ook de wisselwerking tussen de binnen/buiten organisatie en buiten/binnen organisatie. Dit is verreweg de grootste vaardigheid geweest die ik heb ontvangen. Wat en waar is de ruimte binnen mijn lichaam, en wat en waar is mijn lichaam binnenin de ruimte. De sessies gaven mij hierin helderheid.

[[en]]2. Blind spots[[nl]]2. Blinde vlekken

[[en]]Being a physical individual there is the tendency to think that you are seeing what is and perceiving what the results are in a clear way. But when an outsider perceives the results of what you do it might be very different. I realized the importance of an outside perspective, being inside of this physical body is strongly connected to having a limited ability to observe yourself in my concept. The sessions really clarified this to me.[[nl]]Als fysiek individu heb je de neiging om te denken dat je ziet wat er is en op een heldere manier waarneemt wat de resultaten zijn. Maar wanneer een buitenstaander de resultaten waarneemt van wat je doet, kan dat heel anders zijn. Ik realiseerde me het belang van een perspectief van buitenaf. Het zitten in dit fysieke lichaam is sterk verbonden met het hebben van een beperkt vermogen om jezelf waar te nemen in mijn concept. De sessies hebben dit echt verduidelijkt voor mij.   

[[en]]Second session[[nl]]Tweede sessie

[[en]]3. Contraction[[nl]]3. Samentrekking

[[en]]I have a natural tendency to contract, it is something that comes easy and therefore something I have been orienting myself towards and this orientation has transformed itself into my physical appearance. The ability to relax however is just important and just receiving the session has in itself created a moment of relaxation, which translated to my life and the way I practice in general. I'm more oriented towards exploring the full spectrum from tension to relaxation instead of being obsessed with one side.[[nl]]Ik heb een natuurlijke neiging om samen te trekken, het is iets dat gemakkelijk gaat en daarom iets waar ik me op heb georiënteerd, en deze oriëntatie heeft zich gemanifesteerd in mijn fysieke verschijning. Het vermogen om te ontspannen is echter gewoon belangrijk en alleen al het ontvangen van de sessie heeft op zichzelf een moment van ontspanning gecreëerd. Dit heeft zich vertaald naar mijn leven en de manier waarop ik oefen in het algemeen. Ik ben meer georiënteerd op het verkennen van het volledige spectrum van spanning tot ontspanning, in plaats van op één kant gefocust te zijn.  

[[en]]4. Expansion/weight distribution[[nl]]4. Uitzetting/gewichtsverdeling

[[en]]It was very insightful to get immediate feedback on my physical posture, but also to make the connection to my character and vice versa. The balance on the feet which I have already been working on a lot has been a big on over and over, the key was to have it pointed out when I was not aware and noticing what my default tendency is. Secondly and strongly connected to the contraction and mapping of the body was the expansion of myself into space. To not just notice what I do to a space, but to also notice whether I expand or contract in space and what the effect of different individuals is on this expansion/weight distribution throughout the day. Noticing the thought and movement patterns.[[nl]]Het was heel inzichtelijk om onmiddellijke feedback te krijgen op mijn fysieke houding, maar ook om het verband te leggen met mijn karakter en vice-versa. Het evenwicht op de voeten, waar ik al veel aan gewerkt heb, was steeds weer een belangrijk punt. Hierbij was het cruciaal dat ik erop gewezen werd toen ik me er niet van bewust was, en dat ik merkte wat mijn standaard neiging is. Sterk verbonden met het samentrekken en in kaart brengen van het lichaam was de expansie van mezelf in de ruimte. Niet alleen waarnemen wat ik met een ruimte doe, maar ook waarnemen of ik uitzet of inkrimp in de ruimte, en wat het effect van verschillende personen is op deze uitzetting/gewichtsverdeling gedurende de dag. Dus het waarnemen van de gedachte- en bewegingspatronen.

[[en]]Third session[[nl]]Derde sessie 

[[en]]5. Emotional release[[nl]]5. Emotionele ontlading

[[en]]After the third session I had an emotional release during my sleep, related to childhood, this could of course be completely random, but I strongly feel there was a connection somehow to the session. And I feel there are many more emotions or sensations inside of certain structures, that I cannot reach by myself yet. Because of lack of awareness or depth of the emotion inside of my structure. The awareness of my expansion in space has also created a ripple effect where I have been starting to observe my thoughts and subsequent belief systems and mechanisms that created this body. The sessions somehow allowed my body to tap into certain areas.[[nl]]Na de derde sessie had ik een emotionele ontlading tijdens mijn slaap, gerelateerd aan mijn kindertijd, dit kan natuurlijk volkomen willekeurig zijn, maar ik heb sterk het gevoel dat er op de een of andere manier een verband was met de sessie. Ook voel ik dat er nog veel meer emoties of sensaties zijn binnenin bepaalde structuren, die ik zelf nog niet kan bereiken. Door gebrek aan bewustzijn of diepte van de emotie binnenin mijn structuur. Het bewustzijn van mijn expansie in de ruimte heeft ook een rimpeleffect gecreëerd waardoor ik mijn gedachten ben gaan observeren en de daaropvolgende geloofssystemen en mechanismen die mijn lichaam hebben gecreëerd. De sessies hebben mijn lichaam op de een of andere manier in staat gesteld om bepaalde gebieden aan te boren

6. [[en]]Light after[[nl]]Lichtheid erna

[[en]]After all the sessions there is a heightened sense of awareness throughout the body, and lightness as if there is less weight. I am not sure yet how this relates to the sessions, there could be multiple explanations the most evident being the state or relaxation and residue tension release during the sessions.[[nl]]Na alle sessies is er een verhoogd gevoel van bewustzijn in het gehele lichaam, en lichtheid alsof er minder gewicht is. Ik weet nog niet zeker hoe dit verband houdt met de sessies, er kunnen meerdere verklaringen voor zijn. Maar de meest duidelijke is de staat van ontspanning en het loslaten van restspanningen tijdens de sessies.

[[en]]Overall, the sessions are much more than the physical sensation of touch, I perceived additional emotional and social effects, which ties into the interconnectivity that is addressed during sessions. I have probably forgotten a lot too.[[nl]]Over het geheel genomen zijn de sessies veel meer dan de fysieke sensatie van aanraking, ik heb ook emotionele en sociale effecten waargenomen, wat verband houdt met de onderlinge verbondenheid die tijdens de sessies aan de orde komen. Ik ben waarschijnlijk ook veel vergeten.

[[en]]Subjects I did not touch upon but which were also very useful: empty spine, injury, breathing pattern, spinal rotation walking[[nl]]Onderwerpen die ik niet heb aangestipt maar die ook zeer nuttig waren: lege ruggengraat; verwonding; ademhalingspatroon; spiraal-wervelkolom lopen


[[en]]Of course, all these realisations come with an interplay with all the things I am doing, but the sessions have been an extremely valuable tool and perhaps catalyst to speed or guide the entire process of integration.[[nl]]Natuurlijk komen al deze realisaties met een wisselwerking met alle dingen waar ik mee bezig ben, maar de sessies zijn een uiterst waardevol hulpmiddel en misschien katalysator geweest om het hele proces van integratie te versnellen of te begeleiden.  

L....

Latest Posts